KDV Oranları

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda
Değişiklik Yapılmasına Dair 22/12/2020 tarihli ve 3318 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK'ya eklenen geçici 6 ncı madde
    uyarınca 31/12/2020 tarihine kadar KDV oranları indirilen mal ve hizmetlerdeki oran indirimi
    31/5/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

2812 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;

  • Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşıların ithal ve tesliminde KDV oranı 31/12/2021
    tarihine kadar (bu tarih dahil) %1’e indirilmiştir.