Yıllara Yaygın İnşaat Onarma İşleri Tevkifat Oranı

04 Şubat 2021 Tarihli ve 31385 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3/2/2021 tarih ve 3491
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 42. madde kapsamına
giren işler (yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri) nedeniyle ödenen istihkak bedellerinden
yapılacak vergi tevkifatı oranı % 3'ten %5';e çıkarılmıştır.

 

Karar, yayımını izleyen ayın başından (01.03.2021) itibaren yapılan ödemelere uygulanmak
üzere yürürlüğe girmiştir.